INFORMATA TË  PËRGJITHSHME

Kompania Regjionale e Mbeturinave “Eco-Regjioni” Sh.A. Prizren, është kompani e licencuar nga MMPH-ja për mbledhje, grumbullim dhe transportim të mbeturinave  në  rajonin e Prizrenit, Dragashit, Suharekës, Rahovecit dhe Malishevës. Veprimtari dytësore e kompanisë përveç shërbimit te mbeturinave është edhe pastrimi, larja dhe fshirja e rrugëve, mirëmbajtja e oazave te gjelbëria, mirëmbajtja e lokacioneve publike etj.

HISTORIKU

Fillimisht kompania veprimtarinë e vet e ka filluar para 50 viteve dhe kryesisht shërbimin ne pastrimin e qytetit te Prizrenit e ka bere përmes karrocave me kuaj, ne veprimtari ka pasur edhe mirëmbajtjen dhe kultivimin e lulishtes se qytetit, mirëmbajtjen dhe menaxhimin e varrezave etj.

Fillimi i shërbimit nuk ka qen i ngjashëm ne te gjitha qytetet, p.sh. Malisheva shërbimin e mbeturinave e ka funksionalizuar nga  viti 1999    si qyteti i  fundit i ranguar  ne listën e aksionareve te Kompanisë.

ORGANIZIMI

Aksionarët e kompanisë janë pesë Komunat e përmendura.

Secili aksionar emëron nga një përfaqësues te saj për te përfaqësuar ne Bordin e Drejtoreve te Kompanisë, si organi aktualisht me i larte.

Organizimi, funksioni ne raportet ekonomike e tregtare behet konform dispozitave qe rregullojnë qenien e shoqërisë aksionare.

Natyra e kompanisë si person juridik bien  ne rangun e Kompanisë Publike Lokale  sipas listës 2 te Ligjit për Ndërmarrje Publike.

Selia e saj gjendët  ne Prizren.

QËLLIMET DHE OBJEKTIVAT STRATEGJIKE

Veprimtari primare e kompanis është

 • Grumbullimi dhe transporti i mbeturinave deri ne deponi dhe menaxhimi i deponisë 

Veprimtari sekondare e kompanis është:

 • Mirëmbajtja e gjelbrimit,
 • Fshirja dhe larja e rrugëve të qytetit,
 • Mirëmbajtja e varrezave,
 • Mirmbajtja e Objekteve Komunale

BAZA LIGJORE

Ligji për Ndërmarrjet Publike, Ligji për Shoqëritë Tregtare, Statuti i Kompanisë dhe Aktet e Rregulloret e Brendshme.

STRUKTURA   MENAXHUESE   E   KOMPANISE

 • Bordi i Drejtorëve
 • Kryeshefi Ekzekutiv
 • Kryeshefi Financiarë
 • Auditori i Brendshëm
 • Sekretari – (Menaxher i burimeve njerëzore e juridike)
 • Menaxheri Operativ Regjional
 • Menaxher i mardhënieve me klient
 • Menaxheret e Njësive Operative.
 • KRYESHEFI EKZEKUTIV
  Burim Shala
 • KRYESHEFI FINANCIARË
  Shkodran Veseli – Ekonomist i Diplomuar.
 • AUDITOR I  BRENDSHËM
  Lulzim Omaj – Ekonomist i Diplomuar.
 • SEKRETARI
  Emrulla Gashi – Jurist  i Diplomuar.
 • MENAXHERI OPERATIV REGJIONAL
  Shaban Veseli – Inxhinjer i Bujqësisë.
 • MENAXHER I MARDHENJEVE ME KLIENT- Milazim Qovanaj.
 • MENAXHER I NJESISE OPERATIVE PRIZREN – Arber Gashi.
 • MENAXHER I NJESISE OPERATIVE DRAGASH – Sali Shala.
 • MENAXHER I NJESISE OPERATIVE SUHAREKË – Tahir Kolgeci.
 • MENAXHER I NJESISE OPERATIVE MALISHEVË – Sejdi Paqarizi.
 • MENAXHER I NJESISE OPERATIVE RAHOVEC – Mentor Durguti.