RRETH NESH

Ndërmarrja Rajonale për Grumbullimin e Mbeturinave ,,Ekoregjioni’’Sh.A. Prizren, është Ndërmarrje Publike e cila në cilësinë e shoqërisë aksionare operon prej dt. 01.01.2008. “Ekoregjioni” është ndërmarrje e specializuar dhe e licencuar me traditë pune 50 vjeçare në kryerjen e shërbimeve me rëndësi të vaçantë shoqërore për jetën e qytetarëve – bartjen e mbeturinave dhe mirëmbajtjen e pastërtisë dhe higjienës publike. Rajoni ku shërben Kompania Regjionale e Mbeturinave “Ekoregjioni” përfshin rreth 20% të popullsisë totale të Kosovës. Qëllimet e ndërmarrjes rajonale të mbeturinave “Ekoregjioni” janë: Ngritja e kualitetit të shërbimeve të grumbullimit të mbeturinave; Menaxhimi i ndërmar….


MË SHUMËUrime viti i ri 2016EKO-Regjioni sqaron qytetarët rreth tarifave të rejaNJOFTIM

GALERIA

LISTA E PLOTË E BORXHEVE E TË GJITHA AMVISËRIVE DHE BIZNESEVE NË EKOREGJION